حداقل فشار و سنسور فشار آب - پرشرسویچ آب 7 محصول وجود دارد